Politikker

Ikast-Brande Ungdomscenter vil være et spændende lære- og trygt værested, hvor trivsel og fordybelse vægtes højt.

Formål

Det sociale plan

  • Skabe et ungdomsmiljø der lægger vægt på at være et godt lære- og værested, og hvor eleverne kan spejle sig i hinanden
  • Give rum til at skabe og styrke fællesskaber (jf. vores værdigrundlag)
  • Gennem medindflydelse og medbestemmelse at gøre eleverne ansvarlige i forhold til deres omverden
  • Give mulighed for at skabe forståelse og tolerance for hinandens forskelligheder

Det personlige plan

  • Skabe mulighed for personlig afklaring
  • Gennem grænseoverskridende udfordringer at give eleverne mulighed for at lære sig selv bedre at kende
  • Afklaring i forhold til det videre uddannelsesforløb

Det faglige plan

  • Skabe et læringsmiljø, der tilgodeser elevernes forskellige forudsætninger samt giver mulighed for faglig fordybelse
  • Skabe mulighed for faglig afklaring
  • At skabe et trygt læringsmiljø, hvor den enkelte elev får mulighed for at opleve at kunne lykkes fagligt.

Vision

Det er skolens vision, at alle elever skal gives optimale individuelle udviklingsmuligheder med udgangspunkt i, hvor de er, og hvor de ønsker sig bragt hen.

Skolen vil skabe gode muligheder for overgangen til en ungdomsuddannelse.

Skolen vil være udadvendt og åbent overfor det omgivende samfund og medvirke til, at den enkelte elev tilegner sig en kulturel og global bevidsthed, således at den enkelte kan begå sig nationalt såvel som globalt.

Værdigrundlag

Ikast-Brande Ungdomscenter vil være et spændende lære- og trygt værested, hvor trivsel og fordybelse vægtes højt.

Begreber som medbestemmelse, medansvar, livsglæde, harmoni med sig selv og sine omgivelser, rettigheder og pligter er centrale for alle i skolens hverdag.

10. klasse på Ikast-Brande Ungdomscenter bygger på den enkelte elevs ressourcer og de sociale fællesskaber, og hvor det gælder, at den enkelte elev lærer at se muligheder i stedet for begrænsninger, således at eleven udvikler sig fagligt såvel som personligt, og derved opnår større selvværd.

Skolens dagligdag er kendetegnet ved en vekselvirkning mellem faglige forløb, temauger og perioder hvor den enkelte elev afsøger/afprøver sine ønsker og bliver udfordret på sine potentialer for at gøre sig parat til at vælge en ungdomsuddannelse.

Fællesskabsfølelsen styrkes primært gennem forskellige arrangementer og ansvarsområder, hvor alle skal yde for at kunne nyde, men det er også vigtigt at hverdagen bygger på fællesskabet.

Alle skal acceptere og have tolerance for hinandens stærke og svage sider og tro på, at alle kan løse de stillede opgaver, når de rette udfordringer og muligheder gives.

Respekten for det enkelte menneske vises ved anerkendelse, nærvær, tillid, god omgangstone og ved at stille realistiske udfordringer op og have forventninger til hinanden. At stille udfordringer op er at vise omsorg.

Alle elever der starter på IUC, starter i en ny kontekst. Dermed får alle muligheden for at skabe nye relationer og venskaber

Trivselspolitik

Ikast-Brande Ungdomscenter – 10. klasse er meget optaget af den enkelte elevs trivsel, idet vi ser den som en forudsætning for, at eleven kan være i en lærende rolle, og for at eleven kan indgå i sociale relationer med de andre elever på skolen.

IUC har i samarbejde med elevrådet besluttet, “At fællesskabet er nøglen til en god skole”. Fællesskabet kommer ikke af sig selv, idet skolen modtager helt nye elever hvert år, og derfor skal arbejde aktivt for at skabe et fællesskab. Fællesskabet skal forstås som både det “rummelige” fællesskab samt det forpligtigende fællesskab, hvor hver enkelt tager ansvar for sig selv og de andre.

Arbejdet med fællesskabet sker bl.a. med følgende aktiviteter som er en del af skolens årsplan: Opstartsdage hvor eleverne skal lære hinanden at kende, fastlæggelse af elevværdier for det kommende skoleår, en introtur, tilbud om overlevelsestur, fællessamlinger, udvekslingsrejse, forpligtende samarbejde i forhold til løsning af opgaver m.m.

Eleverne på IUC skal mærke, at trivselspolitikken er en del af skolens måde at møde eleverne på og at de kan forvente, at skolen lever op til den. Skolen forventer ligeledes, at eleverne lever op til elevværdierne, som de selv har vedtaget.

Ovenstående trivselspolitik er vedtaget af skolebestyrelsen maj 2009

Børne- og ungepolitik

På Ikast-Brand Ungdomscenter arbejder vi ud fra Ikast-Brande kommunes børne- og ungepolitik.

Læs mere om Ikast-Brande kommunes børne- og ungepolitik her.

© IUC 2024. Alle rettigheder forbeholdes.