Alle får en mentor

På IUC har vi mentorer i stedet for klasselærere. Mentors fornemmeste opgave er at støtte dig i at nå dine mål med 10. klasse og skabe den gode trivsel for dig.

Mentor varetager som udgangspunkt skole-hjem samarbejdet. Alle får en invitation til en introsamtale i i løbet af maj/juni måned, hvor der forventningsafstemmes i forhold til eleven og forældre.

Ligeledes forventes det, at der afholdes udskolingssamtaler ultimo januar/primo februar, hvor der er fokus på UPV (uddannelsesparathedsvurdering) og tilmelding til fremtidig ungdomsuddannelse.

Det er mentor der ugentlig har fokus på den enkelte elevs trivsel og evt. fravær, og hvor det er påkrævet involverer og orienterer forældrene.

Kontaktperson til hjemmet

 • samtale vedr. forventninger til skoleåret
 • løbende dialog
 • samtaler i forbindelse med udskoling
 • formidler kontakt til andre lærere
 • udarbejdelse og opfølgning på elevplaner

Holde sig orienteret om den enkelte elevs udbytte af undervisningen igennem

 • dialog med eleven
 • dialog i mentorteam
 • dialog med kollegaerne
 • dialog med hjemmet og UU-vejlederne

Vejleder for eleven

 • formulere forventninger og krav ud fra skolens værdier
 • give eleven medansvar for egen læring
 • formidle grænseoverskridende aktiviteter
 • udarbejdelse og opfølgning på elevplaner
 • evaluere undervisningsforløb og mål løbende
 • hjælpe eleven med at planlægge og disponere sin tid
 • sikre at eleven bliver set, hørt og anerkendt hver dag (være med til at videreudvikle elevens selvværd)
 • vejleder i forbindelse med udarbejdelse af selvvalgt opgave

© IUC 2024. Alle rettigheder forbeholdes.